bilgi@taskesti.bel.tr/(0374) 424 41 88

Sayfamıza Hoşgeldiniz

İHALE İLANI

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri

İlan Süresi : 7
     
Yasal Kapsam : 13 b/1
İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet : 1. adım ... - 135.238,00
Ortak Alım : Hayır
Sınır Değer Yaklaşık maliyet eşik değerin dört katına eşit veya bu değerin altında

BASINÇSIZ YER ALTI KANALİZASYON SİSTEMLERİ İÇİN KORUGE BORU

TAŞKESTİ BELEDİYESİ

BASINÇSIZ YER ALTI KANALİZASYON SİSTEMLERİ İÇİN KORUGE BORU alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası : 2018/184523
1-İdarenin
a) Adresi : TASKESTI MERKEZ MAH. CUMHURIYET CAD. 19 14810 TAŞKESTİ MUDURNU/BOLU
b) Telefon ve faks numarası : 3744244188 - 3744244187
c) Elektronik Posta Adresi : taskestibelediye@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı :
200 Metre 100 mm Koruge Kanalizasyon Borusu, 2000 Metre 150 mm Koruge Kanalizasyon Borusu, 200 Metre 200 mm Koruge Kanalizasyon Borusu, 2000 Metre 300 mm Koruge Kanalizasyon Borusu,
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Malzemeler Taşkesti Belediyesi Şantiye alalına teslim edilecektir
c) Teslim tarihi : Mal teslimi partiler halinde olacaktır. İdarenin istediği çap ve miktarlar firmaya bildirilecek 45 gün içerisinde istenilen malzemeler TAŞKESTİ BELEDİYESİ SAHASINA teslim olacaktır. Çaplar arasında miktar değişikliklerini yapmakta İdare yetkilidir. İhtiyaca binaen ihtiyaç listesinde birim fiyat esas alınarak çaplar arasında değişiklik yapılabilir


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : TAŞKESTİ MERKEZ MAH. CUMHURİYET CAD.NO:19/1 MUDURNU/BOLU
b) Tarihi ve saati : 26.04.2018 - 15:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 30 TRY (Türk Lirası) karşılığı TAŞKESTİ BELEDİYESİ TAHSİLAT SERVİSİ adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TAŞKESTİ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.