bilgi@taskesti.bel.tr/(0374) 424 41 88

Sayfamıza Hoşgeldiniz

ARAÇ SATIŞ İLANI

 

 

 

İ  L   A  N

 

TAŞKESTİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

1) İHALENİN KONUSU: Belediyemiz Tüzel kişiliğine ait  14 BG 648 Plakalı 1997 Model Toyota Taksi ve  14 DH 337 plakalı 2000 Model Tofaş Taksi , 2886 sayılı  Devlet ihale kanununun 45.maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile tek tek satışı yapılmak üzere ihaleye çıkarılmıştır.

 

2) İhale ile ilgili şartname mesai saatleri içinde Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünden 50,00 TL. bedel karşılığı temin edilebilir.

 

3) İhale : 25 Temmuz 2017  Salı günü saat 15.00’da Belediye Toplantı Salonunda 2886 sayılı Devlet ihale kanununun  45 inci maddesi  dahilinde Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.

 

4) TAHMİN EDİLEN BEDEL:

 

S.NO

PLAKA

MODELİ

MARKASI

MUHAMMEN BEDEL

GEÇ.TEMİNAT

1

14 BG 648

Toyota Taksi Taksi

1997

10.000,00 TL

300,00 TL.

2

14 DH 337

Tofaş Taksi

2000

7.500,00 TL

225,00 TL.

 

5) İhaleye Katılacakların ihale günü saat 15.00’e kadar:

 

A) İstekli Gerçek Kişi İse;

1.Kanuni ikametgâhı olması (mahalle muhtarından alınacak ikametgâh ilmühaberi) varsa telefonunu bildirmesi,

2.İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi,

3.İhaleye iştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,

4.Nüfus Cüzdanı Fotokopisi veya Onaylı Nüfus cüzdanı sureti

5.Geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya limit dahili banka teminat mektubu,

6.İhale şartnamesini aldığına dair tahsilât makbuzunu,

7.Belediyemiz Tahsilat Servisinden borcu yoktur belgesini, İhale Komisyonuna vermeleri gerekir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

B) İstekli Tüzel Kişilik İse;

1.İdare merkezinin bulunduğu yerin mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından veya diğer resmi makamlardan şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair ihale yılı içinde alınmış belge,

2.Şirketin imza ve yetki sirkülerinin veya şirket adına girişimde bulunacak (ihaleye girecek) kimse veya kimselerin bu şirketin vekili olduğuna dair noterden onaylı vekaletname ve vekile ait imza sirküleri,

3.Türkiye’de tebligat için adres göstermesi ve telefon bildirmesi (yazılı olarak),

4.Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz, belge veya teminat mektubu (devlet tahvili veya hazine kefaletine haiz tahviller kabul edilir),

5.İhaleye iştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,

6.İhale şartnamesini aldığına dair tahsilât makbuzunu,

7.Belediyemiz Tahsilat Servisinden borcu yoktur belgesini, İhale Komisyonuna vermeleri gerekir.

 

İlgililere duyurulur.11/07/2017

 

 

 

 

                                                                               Saim ÇEVİK

                                                                                Belediye Başkanı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADRES   :

TAŞKESTİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI-MUDURNU/BOLU

TEL:0374 424 41 88

FAKS: 0374 424 41 87

WEB: www.taskesti.bel.tr

 

 

 

 

2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU’NUN 45 MADDESİ GEREĞİNCE

SATIŞI YAPILACAK OLAN 2 ADET ARACININ İHALESİ

GENEL ESASLARI BELİRLEYEN

İDARİ  ŞARTNAME

 

 

MADDE 1 -  İHALENİN KONUSU, ŞEKLİ, İŞİN NİTELİĞİ, NEVİ ve MİKTARI

1-Belediyemiz Tüzel kişiliğine ait  14 BG 648 Plakalı 1997 Model Toyota Taksi ve            14 DH 337 plakalı 2000 Model Tofaş Taksi olmak üzere 2 adet arac,    2886 sayılı  Devlet ihale kanununun 45.maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile tek tek satışı yapılmak üzere ihaleye çıkarılmıştır. 

 

MADDE 2 - MUHAMMEN BEDEL

 

 

S.NO

PLAKA

MODELİ

MARKASI

MUHAMMEN BEDEL

GEÇ.TEMİNAT

1

14 BG 648

Toyota Taksi Taksi

1997

Faal

10.000,00 TL.

2

14 DH 337

Tofaş Taksi

2000

Faal

7.500,00 TL.

 

 

MADDE 3 - İHALENİN NEREDE, HANGİ TARİH ve SAATTE YAPILACAĞI

 

3.1- İhale Usulü                       : 2886 sayılı Yasanın 45. ve müteakip maddeleri.

 

3.2- İhalenin yapılacağı Adres : Taşkesti Belediyesi Toplantı  salonu.

 

3.3- İhale tarihi                         : 25.07.2017 Salı günü

 

3.4- İhale saati                          : 15.00’de başlayarak, yukarıdaki sıra numarası ile tek tek satılacaktır

 

3.2. İhaleye iştirak edeceklerin, istenilen belgelerle birlikte dosyalarını en geç ihale saatinden  önce, “Taşkesti Belediyesi Yazı işleri Müdürlüğüne vermeleri ya da taahhütlü olarak posta ile göndermeleri gerekmektedir.

Postadaki gecikmeler ve telgrafla yapılan başvurular İhale Komisyonunca kesinlikle kabul edilmeyecektir.

3.3. Saat ayarında Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu’nun saat ayarı esas alınacaktır.

 

MADDE 4 - İHALENİN TATİL GÜNÜNE RASTLAMASI

İhale için belirlenen tarih, tatil gününe rastlarsa, ihale tatili izleyen ilk iş gününde aynı yer ve saatte yapılır.

 

 

MADDE 5 - İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI

 

İhaleye katılmak isteyen isteklilerde aşağıdaki şartlar aranır.

A) İstekli Gerçek Kişi İse;

 1. Kanuni ikametgâhı olması (mahalle muhtarından alınacak ikametgâh ilmühaberi) varsa telefonunu bildirmesi,
 2. İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi,
 3. İhaleye iştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,
 4. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi veya Onaylı Nüfus cüzdanı sureti
 5. Geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya limit dahili banka teminat mektubu,
 6. İhale şartnamesini aldığına dair tahsilât makbuzunu,
 7. Belediyemiz Tahsilat Servisinden borcu yoktur belgesini, İhale Komisyonuna vermeleri gerekir.

            

B) İstekli Tüzel Kişilik İse;

 1. İdare merkezinin bulunduğu yerin mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından veya diğer resmi makamlardan şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair ihale yılı içinde alınmış belge,
 2. Şirketin imza ve yetki sirkülerinin veya şirket adına girişimde bulunacak (ihaleye girecek) kimse veya kimselerin bu şirketin vekili olduğuna dair noterden onaylı vekaletname ve vekile ait imza sirküleri,
 3. Türkiye’de tebligat için adres göstermesi ve telefon bildirmesi (yazılı olarak),
 4. Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz, belge veya teminat mektubu (devlet tahvili veya hazine kefaletine haiz tahviller kabul edilir),
 5. İhaleye iştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,
 6. İhale şartnamesini aldığına dair tahsilât makbuzunu,
 7. Belediyemiz Tahsilat Servisinden borcu yoktur belgesini, İhale Komisyonuna vermeleri gerekir.

 

MADDE 6 - İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR  

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 45. maddesi gereğince Açık Arttırma Usulü ile yapılacak araç ve malzeme ihalesine aşağıdaki şahıslar doğrudan veya dolaylı olarak katılamazlar;

İhaleyi yapan idarenin;

a)İta amirleri,

b)İhale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar,

c)( a ) ve ( b ) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve ikinci dereceye kadar (ikinci derece dahil) kan ve sıhri hısımları,

d)(değişik:2/3/1984 – 2990/2md.) (a),(b) ve (c) bentlerinde belirtilen şahısların ortakları (bu şahısların Yönetim Kurullarında görevli olmadıkları anonim ortaklıkları hariç).

 

MADDE 7 - TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR

 

7.1. Teminat Olarak Kabul Edilecek Değerler

a) Tedavüldeki Türk Parası (Belediyemiz veznesine nakden yatırılacak veya T.C. Ziraat Bankası Taşkesti Şubesi 5771325-5001 nolu Belediyemiz hesabına yatırılacaktır),

b) Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca belirlenecek bankaların verecekleri süresiz ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 27. maddesine uygun olarak düzenlenmiş Banka Teminat Mektupları,

c) Devlet Tahvilleri ve Hazine Kefaletine Haiz Tahviller ( Belediyemiz veznesine verilecektir).

       

7.2.1. İhaleye Katılacaklar, almak istedikleri araçların geçici teminatını yatıracaktır.

 

MADDE 9 - İDARENİN YETKİSİ   

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 29. maddesine göre; Belediye Encümeni gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte yetkilidir.

 

 

 

MADDE 10 - İHALENİN ONAYI veya İPTALİ

İhale Komisyonları tarafından alınan ihale kararları karar tarihinden itibaren en geç 15 (onbeş) iş günü içinde İta Amirlerince onaylanır veya iptal edilir. İta Amirince onaylanan ihale kararı, onaylandığı günden itibaren en geç 5 (beş) iş günü içinde üzerine ihale yapılana veya vekiline imzası alınmak suretiyle bildirilecektir veya iadeli taahhütlü mektupla tebligat adresine postalanacaktır.

İhale kararlarının İta Amirince iptal edilmesi halinde de durum, istekliye aynı şekilde bildirilecektir.

 

MADDE 11 - İSTEKLİNİN YETKİSİ       

Açık Arttırma Usulü ile ihaleye katılıp ta ihale üzerinde kalanlar bu satış işleminin bozulmasını isteyemezler. Aksine hareket edenlerin teminatları irad kaydedilir ve haklarında 2886 sayılı Yasanın İlgili hükümlerince işlem yapılır.

 

MADDE 12 - YASAK VE CEZALAR    

İhalelerde ;

 1. Hile, desise, nüfus kullanma ve çıkar sağlama suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırma veya buna teşebbüs etmek,
 2. Yapılan ihalelerde isteklileri tereddüde düşürecek veya rekabeti kıracak söz söylemek, istekliler arasında anlaşmaya çağrıyı ima edecek işaret ve davranışlarda bulunmak veya ihalenin doğruluğunu bozacak biçimde görüşme tartışma yapmak,
 3. İhale işlemlerinde sahte belge veya sahte teminat kullanmak veya kullanmaya teşebbüs etmek, taahhüdünü kötü niyetle yerine getirmemek, taahhüdünü yerine getirirken idareye zarar verecek işler yapmak veya işin yapılması veya teslimi sırasında hileli malzeme, araç veya usuller kullanmak,                 

Yasak olup, yasaklara uymayanlar hakkında 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 84. ve 85. maddelerindeki hükümlere göre işlem yapılır.    

 

MADDE 13 - ÖDEME

13.1. İhalesi üzerinde kalan istekli, ihalenin tebliğini müteakip 15 (onbeş) gün ihalede teklif ettiği araç ve malzemenin satış bedelinin tamamını peşin olarak, Taşkesti Belediyesi veznesine yatırılacaktır.

13.2. Satış işlemlerinden doğan her türlü vergi, resim, harçlar ve karar pulu vb. bedeli istekli tarafından peşin olarak ödenecektir.

13.3. Mal alımından doğacak %18 KDV alıcıya aittir.

 

MADDE 14 - VERGİ, RESİM VE HARÇLAR GİDERLERİNİN KİM TARAFINDAN ÖDENECEĞİ

14.1. İhale ve taahhüdün tamamının yapılmasına ait bütün vergi, resim, harçlar ve sözleşme giderleri istekliye aittir.

14.2. Bu ihaleden dolayı oluşacak olan her türlü vergi, resim, harçlar, karar pulu ve gazete ilan bedeli istekli tarafından sözleşme yapılmadan önce peşin olarak ödenecektir.

 

MADDE 15 - TAAHHÜDÜN YAPILMAMASI HALİ   

İhaleden sonra, teklif sahibinin taahhüdünden vazgeçmesi veya taahhüdünü şartname, sözleşme ve ekleri hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi durumunda; İdare’nin yazılı olarak yaptığı ihtarın tebliğini müteakip 10 (on) takvim günü süre ile aynı durumun devam etmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca  2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’ nun 84. maddesi uygulanır.

           

 

 

MADDE 16 - DİĞER HUSUSLAR

 

16.1. İhale ile Satışı yapılan resmi hizmet araçlarının ve malzemelerin alım satım ve araç ile ilgili bütün masraflarının alıcıya ait olduğunu.

16.2. Bu şartnamede bulunmayan sair hususlarda sözleşme ve eklerinde yer alan hükümler aynen uygulanır.

İhaleye katılan tüm istekliler bu şartname hükümlerini kabul ve beyan ederler.

 

MADDE 17  - İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMÜ    

Bu şartname, sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek ihtilaflar Mudurnu Mahkemelerinde ve İcra Dairelerinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri doğrultusunda çözümlenir.

 

MADDE 18 - YAZILI OLMAYAN HUSUSLAR

İş bu şartname 18 maddeden  ibaret olup Taşkesti Belediye Encümenince tanzim ve imza olunmuştur.11.07.2013

 

 

 

  Saim ÇEVİK                                                         İbrahim YILDIRIM                                    İsmail BENSİZ

Belediye Başkanı                                                         Ü  y  e                                                     Ü  y  e   

                                                                                                                                 

 

 

 

Nursel ÜNLÜTÜRK                                  İsa BAŞTÜRK                                                                                                     Mali Hizmetler Müdürü                        Yazı İşleri Müdürü

 

 

 

 

 

            Bu şartnamedeki yazılı hususları olduğu gibi kabul ve taahhüt ederim. Her çeşit tebligat aşağıdaki adresime yapılabilir. ../…/2017

 

 

 

 

TEBLİĞAT ADRESİ                       :           ADI VE SOYADI/ÜNVANI                                  İMZASI

 

……………………………….          ……………………………..

……………………………….                                                                                …………

                                                                                                                                 ………..