bilgi@taskesti.bel.tr/(0374) 424 41 88

Sayfamıza Hoşgeldiniz

İHALE İLANI

İ  L   A  N

 

TAŞKESTİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

1) İHALENİN KONUSU: Mülkiyeti  Belediyemize ait Karaçomak Mahallesi Abantyolu Caddesi Fabrika Yolu Sokak No: 11 MUDURNU/BOLU adresinde bulunan  8 adet İşyeri (Demirci Dükkanı);   2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45 inci maddesine istinaden açık arttırma ihalesi suretiyle 3 yıllığına ayrı ayrı kiraya verilecektir.

 

2) İhale ile ilgili şartname mesai saatleri içinde bedeli mukabilinde Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünden temin edilebilir.

 

3) İhale   aşağıda belirtilen tarih ve saatte Belediye Başkanlığı odasında 2886 sayılı Devlet ihale kanununun 45 inci maddesi  dahilinde Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.

İşyeri Numarası

İhale Tarihi

İhale Saati

Aylık Muammen Beledi(TL)

Geçici Teminatı (TL)

1 Nolu Dükkan

27.02.2018 Salı

14:00

100,00

36,00

2 Nolu Dükkan

27.02.2018 Salı

14:10

100,00

36,00

3 Nolu Dükkan

27.02.2018 Salı

14:20

100,00

36,00

4 Nolu Dükkan

27.02.2018 Salı

14:30

100,00

36,00

5 Nolu Dükkan

27.02.2018 Salı

14:40

100,00

36,00

6 Nolu Dükkan

27.02.2018 Salı

14:50

100,00

36,00

7 Nolu Dükkan

27.02.2018 Salı

15:00

100,00

36,00

8 Nolu Dükkan

27.02.2018 Salı

15:10

100,00

36,00

 

4) TAHMİN EDİLEN BEDEL: 1 Adet işyerinin muhammen aylık kira bedeli  aylık 100,00 TLX12= 1.200,00 TL.olup,  % 3  geçici teminatı 36,00-TL. dir.

 

5) İhaleye Katılacakların ihale günü saat 14.00’e kadar:

 

a)İhaleye katılmak için isteklilerin katılacakları ihaleye ilişkin, Taşkesti  Belediye Başkanlığı adına alacakları geçici teminat makbuzu,

b)Gerçek kişilerin nüfus Cüzdanı Fotokopisi ve Kanuni İkametgâh belgesi,

c)İhaleye vekâleten veya Tüzel kişiler adına iştirak edecek kişilerin   yetki belgesi ve imza sirkülerini,Vekaletname.

d)Tebligat için adres beyanı

e)İhale şartnamesini aldığına dair tahsilât makbuzunu .

  1. Belediyemiz Tahsilat Servisinden borcu yoktur belgesini, İhale Komisyonuna vermeleri gerekir.

 

İlgililere duyurulur.14/02/2018

 

 

 

                                                                               Efrayim ÖZDEMİR

                                                                                Belediye Başkanı V.